اخبار و رویدادها: ورود دو مجله انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود به لیست مجلات  JCR

ورود دو مجله انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود به لیست مجلات  JCR
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲- ۰۹:۴۷:۱۸

ورود دو مجله انگلیسی دانشگاه صنعتی شاهرود به لیست مجلات  JCR

مجله انگلیسی JME و مجله RERA با صاحب امتيازي دانشگاه صنعتي شاهرود و همكاري به ترتیب انجمن مهندسي معدن ايران و انجمن علمي انرژي بادي ايران به لیست مجلات JCR وارد شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، مجله انگلیسی JME و مجله RERA با صاحب امتيازي این دانشگاه و همكاري به ترتیب انجمن مهندسي معدن ايران و انجمن علمي انرژي بادي ايران به لیست مجلات JCR وارد شدند.

نشريه Journal of Mining and Environment (JME) با همكاري انجمن مهندسي معدن ايران با صاحب امتيازي دانشگاه صنعتي شاهرود از ابتداي سال 2022 موفق شد تا به ليست JCR وارد شود و پيشتر اين نشريه نمايه Scopus را اخذ كرده بود.

نشريه Renewable Energy Research and Applications (RERA) با همكاري انجمن علمي انرژي بادي ايران با صاحب امتيازي دانشگاه صنعتي شاهرود، بعد از 3 سال انتشار متوالي مقالات با كيفيت و پر استناد به ليست JCR وارد شد و از ابتداي سال 2022 موفق شد تا ضريب تاثير 2.3 و ضريب تاثير بدون سلف سايت 1.8 را كسب نمايد.

بدين وسيله روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود از زحمات دكتر محمد عطايي به عنوان سردبير و دكتر فرهنگ سرشكي به عنوان مدير مسئول و كليه اعضاي هيات تحريريه، انجمن مهندسي معدن ايران، كارشناسان مربوطه نشريه JME و همچنين از زحمات دكتر محمدحسين احمدي به عنوان مديرمسئول و دكتر هاشم اورعي از دانشگاه صنعتي شريف به عنوان سردبير و كليه اعضاي هيات تحريريه، انجمن علمي انرژي بادي ايران و كارشناسان مربوطه نشريه RERA در كسب اين افتخار قدرداني مي نماید.

 photo5807139825

 


کلمات کلیدی: #مجله #دانشگاه صنعتی شاهرود #مهندسي معدن #انجمن #انجمن علمي #انرژي بادي #ايران #...3
12345