Skip navigation
معرفی
وظایف
پرسنل
پیشنهادات و انتقادات
آخرین بروزرسانی: 1396/3/28

 

سازمانها به منظور حصول اهداف مشخصی شكل می گیرند. از این رو لازم است تا همواره كیفیت و عملكرد آنها مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتایج حاصل ، مسیر فعالیتها و اقدامات در راستای تحقق اهداف مورد نظر ، هدایت گردد.

اهداف اصلی دریك نظام دانشگاهی می تواند عمدتاً برسه محور پیشبرد مرزهای دانش، آموزش نیروهای انسانی متخصص ومورد نیاز جامعه و تأمین نیازهای اجتماعی برای آموزش عالی ، استوار باشد. البته هر مؤسسه آموزش عالی باید با توجه به شرایط محیطی خود به تدوین رسالتها ، مأموریتها و اهداف ویژه برای خود بپردازد.
به منظور تحقق اهداف عام و خاص هر نظام دانشگاهی و دستیابی به سطح كیفیت مورد نظر ، باید كاركردهای مدیریت دانشگاهی مورد استفاده قرار بگیرند. این كاركردها شامل موارد ذیل است:

(1) برنامه ریزی

(2) سازماندهی و هماهنگی

(3) هدایت و رهبری

(4) نظارت و ارزیابی

كاركرد نظارت و ارزیابی در نظام های دانشگاهی باید بر سایر كاركردها اشراف داشته باشد. از طریق نظارت و ارزیابی فعالیتهایی كه در فرآیند انجام امور به عمل می رسند بستر مناسب برای قضاوت در مورد كیفیت عملكرد فراهم می شود وبه كمك آن مسیر فعالیت ها در راستای اهداف مورد نظر هدایت می گردد. هر نظام دانشگاهی باید به یك نظام ارزیابی و نظارت مجهز باشد وبه كمك آن وضعیت موجود زیر نظام ها آموزشی ، پژوهشی و سایر خدمات عرضه شدة خود را به تصویر كشیده و با ”وضیت مطلوب“ مقایسه نماید.

در مدیریت كیفیت نظام آموزش عالی ، نظارت و ارزیابی دارای دو نقش عمده نظارت بر چگونگی انجام امور و در صورت لزوم تغییر جهت آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مرحله طراحی، برنامه ریزی و سازماندهی و ارزیابی نتایج حاصل از انجام امور است.

آخرین بروزرسانی: 1396/3/28

  • اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزيابی دانشگاه.
  • ايجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نياز.
  • تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزيابی دانشگاه.
  • همكاری با گروههای اعزامی نظارت و ارزيابی از طرف وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری.
  • ايجاد هماهنگی و ارتباط ميان شورای نظارت وارزيابی دانشگاه و دفتر نظارت وارزيابی وزارت علوم ، تحقيقات وفناوری.
  • انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان دانشگاه،شناسایی فعالیتها، مستند سازی ، تهیه فرآیندها، روشها و دستور العمل های اجرایی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد و بازخور فعالیت ها و همکاری با واحد آمار مدیریت طرح و برنامه دانشگاه
پرسنل
نام-نام خانوادگی پست سازمانی تلفن پست الکترونیک
. دکتر مهدی ایرانمنش ریاست گروه نظارت و ارزیابی 32391455 daftarenezarat@gmail.com
. مهندس امیرکیوان گوهری کارشناس گروه نظارت و ارزیابی داخلی 2332 keyvan.gohari2009@gmail.com
نام:
پست الکترونیک:

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه: